• żądna wiedzy
 • pomocna
 • aktywistka
 • blogerka
 • dokumentalistka
 • doświadczona

Co nam się należy po porodzie?

marjah|
vote-up

Dobra porada

Słaba porada

vote-down

Zasiłek macierzyński: 

Zasiłek macierzyński to świadczenie pieniężne wypłacane przez ZUS. Może je otrzymywać kobieta (lub mężczyzna) korzystająca z urlopu macierzyńskiego.

 

Osoba uprawniona do otrzymywania zasiłku dostaje go przez cały okres urlopu macierzyńskiego, który trwa:
 
-20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
-31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
-33 tygodni w przypadku urodzenia trojaczków,
-35 tygodni w przypadku urodzenia czworaczków,
-37 tygodni w przypadku urodzenia pięcioraczków.
 
Zasiek można pobierać także przed urodzeniem dziecka, jeśli kobieta postanowi wykorzystać część urlopu przed wyznaczoną datą porodu.
 
Prawo do zasiłku ma:
 
-każda kobieta zatrudniona na podstawie umowy o pracę,
-kobieta wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia i odprowadzająca ze swojego wynagrodzenia dobrowolną składkę na ubezpieczenie chorobowe.
 
Pamiętaj, że prawo do zasiłku będzie ci także przysługiwało, jeżeli byłaś zatrudniona na podstawie umowy o pracę, ale w czasie ciąży umowa została rozwiązana z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji firmy. Ponadto zasiłek otrzymasz także wtedy, gdy byłaś zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas określony albo na okres próbny i umowa została przedłużona do dnia porodu.
 
Zasiłek może otrzymać także ojciec dziecka, jeśli wykorzystasz co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego i zrezygnujesz z pozostałej jego części na rzecz ojca dziecka. W takim przypadku - na wniosek ojca będącego jednocześnie pracownikiem - ZUS przyznaje mu pozostałą część zasiłku.
 
Prawa do zasiłku nie można się zrzec. Po upływie 14 tygodni urlopu macierzyńskiego możesz jednak zrezygnować z jego części na rzecz ojca dziecka. Jak to zrobić?
 
-zgłoś pracodawcy pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego,
-zgłoszenie musi nastąpić najpóźniej na 7 dni przed przystąpieniem do pracy,
-do wniosku dołącz zaświadczenie pracodawcy zatrudniającego ojca dziecka potwierdzające termin rozpoczęcia przez niego urlopu (wskazany w jego wniosku o udzielenie urlopu),
-termin rozpoczęcia urlopu przez ojca dziecka musi przypadać bezpośrednio po terminie rezygnacji z części urlopu macierzyńW zależności od tego, ile osób jest zatrudnionych u danego pracodawcy, zasiłek macierzyński wypłaca twój pracodawca lub ZUS. I tak: jeżeli w zakładzie pracy jest zatrudnionych więcej niż 20 pracowników, zasiłek będzie wypłacał pracodawca, a jeżeli pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników, zasiłek będzie wypłacał ZUS.
 
ZUS będzie także płatnikiem zasiłku, jeśli:
 
-zostanie ogłoszona likwidacja lub upadłość firmy pracodawcy,
-umowa o pracę zostanie przedłużenia do dnia porodu (miałaś umowę na okres próbny lub na czas określony).skiego przez pracownicę.
 
Jeśli zasiłek wypłaca pracodawca, będzie ci potrzebny:
 
-odpis skrócony aktu urodzenia dziecka,
-oświadczenie ubezpieczonej matki o liczbie urodzonych dzieci.
 
Jeśli ogłoszono likwidację lub upadłość pracodawcy, będzie ci potrzebne:
 
-zaświadczenie lekarskie stwierdzające stan ciąży w okresie zatrudnienia,
-świadectwo pracy lub inny dokument potwierdzający fakt likwidacji lub upadłości firmy pracodawcy,
-odpis skrócony aktu urodzenia dziecka,
-oświadczenie o liczbie urodzonych dzieci.
 
Jeśli umowa została przedłużona do dnia porodu, będzie ci potrzebne:
 
-świadectwo pracy,
-oświadczenie ubezpieczonej o liczbie urodzonych dzieci.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego to 100% wynagrodzenia. A jak określić przeciętne wynagrodzenie? To proste: podstawę wymiaru zasiłku stanowi średnie miesięczne wynagrodzenie, jakie zostało ci wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień, w którym nabyłaś prawo do zasiłku.

Becikowe:

Becikowe wypłacane jest tylko raz (na jedno dziecko) i przysługuje matce albo ojcu dziecka, innemu opiekunowi prawnemu dziecka, a jeśli nie zostało im wydane - faktycznemu opiekunowi dziecka przed ukończeniem przez nie 1. roku życia.

W przypadku urodzenia dwójki lub więcej dzieci becikowe się mnoży o ich liczbę. 

Wniosek o becikowe należy złożyć najpóźniej w dniu pierwszych urodzin dziecka. Wnioski dostarczone do urzędu gminy bądź MOPS-u w terminie późniejszym niż 12 miesięcy od porodu nie będą rozpatrywane.

Do instytucji, w której wypłacane są świadczenia rodzinne, oprócz wniosku o becikowe powinnaś zanieść: kopię dowodu osobistego ( Twoją i ojca dziecka), skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, pisemne oświadczenie, że nikt inny (np. drugi z rodziców) nie ubiegał się o becikowe na twoje dziecko, a także zaświadczenie lekarskie potwierdzające przynajmniej 3 badania ( po1 na jeden trymestr)  wykonane przez lekarza , w tym pierwsze które odbylo się do 10tygodnia ciąży. 

Dodatkowe becikowe: 

O dodatkową pomoc finansową po narodzinach dziecka mogą starać się rodziny najuboższe, czyli te, którym został przyznany zasiłek rodzinny. Ponadto, na podstawie uchwał niektórych samorządów, dodatkowe becikowe wypłacane jest rodzicom z danych gmin. W obu przypadkach zapomogi wynoszą po 1000 zł.

Zasiłek rodzinny: 

Podstawowym warunkiem, który trzeba spełnić, by dostać zasiłek rodzinny, jest kryterium dochodowe. Zasiłek może otrzymać rodzina, której miesięczny dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 504 zł. Jeśli zaś w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne, miesięczny dochód na osobę nie może być wyższy niż 583 zł. Ważne - to kwoty netto!

O zasiłek rodzinny mogą się starać: rodzice dziecka; prawny opiekun dziecka; opiekun faktyczny dziecka, który jednak musi wystąpić do sądu rodzinnego z wnioskiem o przysposobienie dziecka; osoba ucząca się, pełnoletnia, której nie utrzymują rodzice (rodzice nie żyją albo zgodnie z wyrokiem sądu płacą alimenty na dziecko).

Wysokość zasiłku rodzinnego zależy od wieku dziecka. Na dziecko do 5. roku życia rodzina otrzyma 68 zł miesięcznie; na dziecko od 5. do ukończenia 18. roku życia rodzina otrzyma 91 zł miesięcznie; na dziecko od 18. do ukończenia 24. roku życia rodzina otrzyma 98 zł miesięcznie.

Zasiłki rodzinne przyznawane są na okres zasiłkowy, czyli rok. Z każdym kolejnym rokiem musisz więc składać nowy wniosek, by starać się o zasiłek na następny okres świadczeniowy. Możesz również wystąpić o zasiłek w trakcie okresu zasiłkowego - wówczas pierwszą wypłatę otrzymasz w miesiącu, w którym złożyłaś dokumenty, a ostatnią wraz z końcem danego okresu świadczeniowego. Zasiłek rodzinny można otrzymywać aż do: ukończenia przez dziecko 18 lat; ukończenia przez dziecko 21 lat, jeśli cały czas się uczy; ukończenia przez dziecko 24 lat, jeśli kontynuuje naukę i jednocześnie posiada orzeczenie o niepełnosprawności; osoba ucząca się może pobierać zasiłek do 24. roku życia, pod warunkiem, że do tego czasu kontynuuje naukę.

Dokumenty zanieś do rejonowego Ośrodka Pomocy Społecznej albo urzędu gminy. Potrzebne będą: wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do niego; kopie dokumentów tożsamości (własnego oraz pozostałych członków rodziny); kopia skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka; jeśli dziecko ma więcej niż 18 lat - zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły; orzeczenie o niepełnosprawności dziecka; zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach członków rodziny, jakie uzyskali w ubiegłym roku kalendarzowym (poprzedzającym okres zasiłkowy).

Prawo do zasiłku wygasa, jeśli: dziecko albo osoba ucząca się wstępuje w związek małżeński; dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej albo w schronisku dla nieletnich; rodzic wychowuje dziecko samotnie, a alimenty nie zostały zasądzone (wyjątki to sytuacje, gdy: ojciec dziecka jest nieznany, drugie z rodziców nie żyje, powództwo o alimenty zostało oddalone, sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka); dziecko, które jest pełnoletnie, otrzymało prawo do zasiłku na własne dziecko.

 

informacje zaczerpnięte z : http://www.mamazone.pl

Komentarze
Wyświetlono: 1 - 4 z 4.

(2012-06-20 11:03) zgłoś nadużycie

Dodam z własnego doświadczenia, że składajac podanie o becikowe musisz mieć dowody osobiste obojga rodziców plus ich kopie. Ja właśnie tydzień temu miałam tylko swój plus kopia, nie miałam dowodu meżą i mi nie przyjęli wniosku. Trzeba donieść, żeby mogli wprowadzić do systemu. Potem czeka się do 2 tygodni na decyzję, którą przynosi do domu goniec a jak nikogo nie zastanie, zostawia awizo, trzeba znowu udać się do MOPS i odebrać decyzję. Dopiero wtedy następuje wypłata becikowego. Nie wiem, czy tak jest wszędzie, ale u nas w Gliwicach tak to własnie wygląda.Nawet powiedziałam lekko poirytowana, że łatwiej dziecko urodzić niż dostać pieniądze, które należą się każdemu nowonarodzonemu dziecku.

(2012-06-20 18:41) zgłoś nadużycie
 • żądna wiedzy
 • pomocna
 • aktywistka
 • blogerka
 • dokumentalistka
 • doświadczona

miedziana

U nas na decyzję o przyznaniu becikowego czeka się miesiąc i musisz ją odebrać osobiście. Poza tym do wniosku wymagali numer PESEL więc de facto becikowe dostaliśmy dwa miesiące po narodzinach synka (miesiąc czekania na PESEL+miesiąc na becikowe).

Zaloguj się lub załóż konto, aby móc pisać komentarze